MOBILNA AKADEMIA TELEWIZYJNA REGULAMIN WYSYŁANIA MATERIAŁÓW NA mobilnatvp@tvp.pl
 

1. Adres mailowy mobilnatvp@tvp.pl jest obsługiwany jest przez Telewizję Polską S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kombatantów 34, zwany (dalej „Organizator”).

2. Przesyłanie materiałów funkcjonuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wysłaniem materiału na adres mailowy mobilnatvp@tvp.pl należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Wysłanie materiału oznacza równoczesne zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez osobę, która wysyła maila (dalej „Nadawca”).

4. Nadawcą mogą być jedynie osoby pełnoletnie. Organizator może dopuścić do wykorzystania materiału przesłanego przez osobę niepełnoletnią, pod warunkiem złożenia przez przedstawiciela ustawowego tej osoby odpowiedniej zgody.

5. Zabrania się przesyłania na potrzeby serwisu materiałów o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, w szczególności treści pornograficznych lub propagujących piractwo komputerowe. Zabrania się także przesyłania na potrzeby serwisu materiałów reklamowych lub zawierających inne treści komercyjne.

6. Nadawca przesyłając materiał wyraża zgodę na korzystanie przez organizatora z materiału na nieograniczonym czasowo i terytorialnie w zakresie umożliwiającym Telewizji:
a. utrwalanie przesłanego materiału, na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, taśmie magnetycznej, dyskach komputerowych, oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego i to bez względu na użytą technologię zapisu i pojemności nośnika;
b. zwielokrotnianie materiału filmowego, jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu i to bez względu na użytą technologię zapisu i pojemności nośnika;
c. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie materiału filmowego;
d. prawo obrotu materiałem filmowym w kraju i za granicą,
e. wypożyczanie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników, na których utrwalono materiał filmowy;
f. nadawanie materiału filmowego, za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej za pomocą stacji naziemnych, łącz kablowych lub satelitarnych, we wszystkich programach Telewizji Polskiej S.A. (regionalnych, ogólnopolskich, dla zagranicy), tak na terytorium RP, jak i poza nie, bez ograniczenia co do krotności i czasu trwania emisji;
g. sporządzenie wersji obcojęzycznych materiału filmowego;
h. wprowadzenie materiału filmowego do pamięci komputera i do sieci multimedialnych (w tym do Internetu);
i. wykorzystanie materiału filmowego na stronach internetowych TVP S.A.;
j. wykorzystanie materiału filmowego w utworach multimedialnych;
k. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe na terenie kraju i zagranicą;
l. nadawanie materiału filmowego w sieciach telewizji kablowych na mocy odrębnych umów z tymi sieciami lub dystrybutorami programów dla tych sieci;
m. i to wszystko bez ograniczeń co do ilości nadań, czasów emisji i wielkości nakładów.

7. Nadawcy nie przysługuje wynagrodzenie za udzielenie organizatorowi licencji do materiału.

8. Wysyłając materiał Nadawca oświadcza, że:
a. zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu,
b. jest autorem przesłanego materiału,
c. uzyskał zgodę wszystkich osób, których wizerunek utrwalony został w ramach materiału na nieodpłatną publikację ich wizerunków w zakresie określonym niniejszym regulaminem,
d. bierze odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich związanych z wykorzystaniem, materiału zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz gwarantuje, że treść materiału nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego i dóbr osobistych.
e. wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony organizatora.

9. Nadawca, przesyłając materiał, wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora opracowania materiału, w szczególności jego tłumaczenia, przeróbek lub adaptacji w zakresie niezbędnym do korzystania z materiału na polach eksportacji wskazanych w ust. 4 powyżej.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji, redagowania i skracania przesłanych materiałów, a także odmowy ich wykorzystania bez poinformowania o tym Nadawcy oraz bez podania przyczyn tej decyzji.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia materiału na inną technikę, a Nadawca wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z opracowań tego typu.

12. Każdy może nadesłać nieograniczoną liczbę materiałów.

13. Materiał może zostać przesłany Organizatorowi w formie tekstu, w postaci pliku graficznego lub pliku wideo na adres e-mail moblinatvp@tvp.pl

14. Wysyłając wiadomość e-mail w treści należy podać swoje imię i nazwisko, robiąc to Nadawca wyraża zgodę na publikację swoich danych jako autora nadesłanego materiału. Jeśli Nadawca nie chce, aby jego imię i nazwisko pojawiło się w audycjach telewizyjnych powinien napisać to w treści maila.

15. W przypadku, gdy wielkość wysyłanego pliku uniemożliwia wysyłanie go mailem prosimy o kontakt mailowy na mobilnatvp@tvp.pl, w wiadomości zwrotnej przekażemy adres serwera FTP, na którym będzie można umieścić plik.

16. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.gorzow.tvp.pl

17. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin opublikowany zostanie na stronie internetowej www.gorzow.tvp.pl

18. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.